De organisatie

Bestuur en toezicht

Stichting Erve het Geurts is op 19 december 2014 opgericht door middel van een notariële akte bij notariskantoor Scherfke te Borne. Medio 2016 werden de statuten aangescherpt om nog beter te kunnen werken aan de kerndoelen. Voor een nadere toelichting verwijst het bestuur u naar de beleidsplannen.

Stichting Zorggroep Erve het Geurts is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 62153110.

Stichting Noaberschap het Geurts is eveneens statutair bekrachtigd en het beleidsplan zal in 2017 verder vorm gegeven worden.

Het bestuur bestaat op dit moment uit

Voorzitter: Manon Ketz
Secretaris: Ben Nijenhuis
Penningmeester: Geert Bolks

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag en een jaarrekening. Het bestuur krijgt voor haar bijdrage geen vergoeding, maar werkt net als alle andere betrokkenen als vrijwilliger.
De jaarstukken zijn beschikbaar via het bestuur.

Een raad van toezicht is in 2017 benoemd, de volgende mensen hebben zitting genomen:

Joke Brinkman

Annemieke Wolff, Wolff Connect

In 2024 wordt de raad van toezicht uitgebreid, met het oog op de doorontwikkeling van de stichting.

i

Inspraakregeling

i

Beleidsplan 2024-2028

i

Huisregels

Deelnemers

i

Intakeformulier

i

Vragenlijst familie deelnemers

i

Vragenlijst deelnemers

i

Klachtenregelement deelnemers

Veiligheid

i

Veilig Thuis

i

Privacybeleid

i

Klachtenregelement medewerkers

i

Gedragscode

Vacatures

i

Vacature Raad van Toezicht

Vertrouwenspersonen:

Mieke Puyman

Mieke Puyman

Vertrouwenspersoon

Philip Stein

Philip Stein

Vertrouwenspersoon