Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Zorggroep Erve het Geurts richt zich op activerende dagbesteding en werkbegeleiding voor volwassenen. Zorggroep Erve het Geurts  is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 63153110.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Zorggroep Erve het Geurts, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Zorggroep Erve het Geurts. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail. De opdrachtgever zorgt voor indiening van de zorgovereenkomst bij gemeente, zorgkantoor of Sociale VerzekeringsBank (SVB). Ook is het mogelijk een particuliere zorgovereenkomst aan te gaan, waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de maandelijkse betaling van facturen.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

   

  2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | (Zorg)overeenkomsten

 1. Alle (zorg)overeenkomsten door opdrachtnemer opgesteld, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft inhoud, tarief en ingangsdatum en vervallen na 30 dagen indien deze niet ondertekend is geretourneerd

  Zorgovereenkomsten en de uitvoering ervan zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. Opdrachtgever zorgt voor tijdige verstrekking van relevante informatie voor de dagbesteding of werkbegeleiding van betrokkene.

  3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

  4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals de kosten voor vervoer of een eigen bijdrage.

 1. In het geval er sprake is van een zorgvraag die intensiveert, bijvoorbeeld vanwege een progressieve ziekte, houdt opdrachtnemer het recht voor een wijziging van de zorgovereenkomst voor te leggen aan opdrachtgever.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL92 SNSB0907525555 t.n.v. Zorggroep Erve het Geurts. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

  2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

  3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. Beide partijen nemen hierbij een opzegtermijn van 1 maand in acht.

  2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor dagbesteding en werkbegeleiding

Bij aanmelding voor dagbesteding en werkbegeleiding gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

1. De betreffende deelnemer heeft een WMO indicatie voor dagbesteding (maatschappelijke deelname 1 of 2). In 2017 en 2018 biedt Zorggroep Erve het Geurts deze dagbesteding als onderaannemer van Asterzorg uit Enschede, die gecontracteerd is door de 14 Twentse gemeenten op het gebied van de WMO.

 1. De betreffende deelnemer heeft een modulair budget in het kader van de WLZ, WLZ-MPT. In dit geval stelt Erve het Geurts een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op, op basis van PGB. De opdrachtgever dient deze in bij de SVB. Maandelijks stuurt Erve het Geurts een factuur die ingediend moet worden bij SVB binnen de daarvoor gestelde termijn.
 1. Voor werkbegeleiding werkt Erve het Geurts in onderaannemerschap voor de organisatie waaraan betrokkene is verbonden, bijvoorbeeld de woonzorginstelling van betrokkene. Zorggroep Erve het Geurts stuurt voor de werkbegeleiding conform contract horende bij het onderaannemerschap facturen naar de woonzorginstelling van de betreffende betrokkene.
 1. In voorkomende gevallen is er sprake van geen van de bovenstaande mogelijkheden en betaalt opdrachtgever als particulier de facturen van de geleverde diensten.
 2. Indien de deelnemer in afwachting is van de gemeentelijke beschikking over WMO, mag deze een verzoek indienen bij opdrachtnemer om voorafgaand aan de afgegeven beschikking te starten. In voorkomende gevallen betaalt de opdrachtgever een eigen bijdrage ter vergoeding van de gemaakte onkosten voor verblijf (eten en drinken) en/of vervoer.

   

Artikel 8.1 | Afmelding voor de dagbesteding en werkbegeleiding

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging telefonisch door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van deelname door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

1. Bij annulering binnen 24 uur voor de af te nemen dag/het dagdeel dagbesteding of werkbegeleiding brengt Zorggroep Erve het Geurts het volledige tarief in rekening bij de gemeente, de woonzorginstelling, SVB of opdrachtgever. Dit is afhankelijk van de afspraken in de zorgovereenkomst.

2. Bij tijdige annulering vanwege vakanties en dergelijke worden geen kosten berekend.

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld in het geval de gevraagde zorg niet geleverd kan worden vanwege handelingsverlegenheid. Ook kan er sprake zijn van een wachtlijst.

Artikel 9 | Het verzetten van af te nemen dagdelen

 1. De opdrachtgever mag verzoeken om de dagbesteding te verzetten naar een andere dag of dagdeel. De opdrachtnemer beoordeelt of verzetten mogelijk is.

   

 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Privacy

 1. Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de ter beschikking gestelde persoonsgegevens en gebruikt deze uitsluitend ten dienste van de dagbesteding en werkbegeleiding. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Opdrachtgever geeft toestemming om persoonsgegevens te gebruiken in relatie tot de dagbesteding of werkbegeleiding, bijvoorbeeld in afstemming met de gemeente, de SVB of de woonzorginstelling.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. Hierbij valt te denken aan het meldpunt Veilig Thuis.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat Zorggroep Erve het Geurts activerende dagbesteding biedt, waarbij zogenaamde huis-, tuin en keukenrisico’s kunnen ontstaan. Erve het Geurts beperkt deze risico’s zoveel mogelijk, echter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontstaan van dergelijke huiselijke risico’s.
 2. Opdrachtgever realiseert zich dat Erve het Geurts een open voorziening betreft, waar deelnemers niet worden opgesloten en bezoekers worden toegelaten. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met deze openheid.

  De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de zorgovereenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dagbesteding of werkbegeleiding. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Zie hiervoor de klachtenprocedure op de website van opdrachtnemer.

   

  Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 

© 2022  | Zorggroep Erve het Geurts  |  ervegeurts.nl  |
Geurdsweg 14, 7554 PH Hengelo
06-20864764